Izglītība

Šeit atradīsi ar izglītību saistītus terminus angļu valodā.

Izglītības iestādes

school skola
nursery school bērnu dārzs (2-5 gadi)
primary school pamatskola (5- 11 gadi)
secondary school vidusskola
state school valsts skola
private school vai independent school privāta skola
boarding school internātskola
sixth-form college koledža
technical college tehnikums
vocational college arodskola
art college mākslas koledža
teacher training college pedagoģiskais institūts
university universitāte

Skola

classroom klase
desk skolas sols
blackboard tāfele (melna)
whiteboard tāfele (balta)
chalk krīts
marker pen vai marker marķieris
pen pildspalva
pencil zīmulis
exercise book darba burtnīca
lesson stunda
homework mājas darbs
test pārbaudes darbs
term ceturksnis
half term ceturksnis
class klase
reading lasīšana
writing rakstīšana
arithmetic aritmētika
spelling vārda nosaukšana pa burtiem, pareizrakstība
to read lasīt
to write rakstīt
to spell nosaukt pa burtiem, uzrakstīt pareizi
to teach mācīt
head teacher mācību pārzinis
headmaster direktors
headmistress direktore
teacher skolotājs
pupil skolnieks
head boy skolas vecākais
head girl skolas vecākā
prefect klases vecākais
school governor vai governor pārvaldnieks
register žurnāls
assembly sapulce
break starpbrīdis
school holidays skolas brīvlaiks
school meals skolas pusdienas
school dinners ēdnīca

Skolas aprīkojums

computer room datortelpa
cloakroom garderobe
changing room ģērbtuve
gym (saīsinājums no gymnasium) sporta zāle
playground spēļu laukums
library bibliotēka
lecture hall auditorija
laboratory (bieži tiek saīsināts kā lab) laboratorija
language lab (saīsinājums no language laboratory) tehnisko mācību līdzekļu kabinets svešvalodu apgūšanai
hall of residence studentu kopmītne
locker aizslēdzams skapīts
playing field sporta laukums
sports hall sporta zāle

Universitāte

professor profesors
lecturer pasniedzējs
researcher pētnieks
research pētījums
undergraduate pēdējā kursa students
graduate absolvents
post-graduate vai post-graduate student aspirants
Masters student maģistrants
PhD student doktorants
Master's degree maģistra grāds
Bachelor's degree bakalaura grāds
degree grāds
thesis diplomdarbs
dissertation disertācija
lecture lekcija
debate debates
higher education augstākā izglītība
semester semestris
student loan studiju kredīts
student union studentu apvienība
tuition fees mācību maksa
university campus universitātes pilsētiņa

Citi saistīti vārdiņi

exam (saīsinājums no examination) eksāmens
to sit an exam kārtot eksāmenu
essay vai paper eseja vai referāts
to fail an exam izkrist eksāmenā
to pass an exam nokārtot eksāmenu
to study studēt
to learn mācīties
to revise atkārtot
student students
curriculum mācību plāns
course kurss
subject priekšmets
grade atzīme
mark atzīme
exam results eksāmena rezultāti
qualification kvalifikācija
certificate sertifikāts
attendance apmeklējums
calculator kalkulators
projector projektors
textbook mācību grāmata
question jautājums
answer atbilde
mistake vai error kļūda
right vai correct pareizi
wrong nepareizi
sound

Skaņa ir pieejama visiem angļu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play

Atbalstiet mūsu darbu

Palīdziet mums uzlabot šo vietni, kļūstot par Patreon atbalstītāju. Priekšrocības ietver visu reklāmu noņemšanu no vietnes un piekļuvi kanālam Speak Languages Discord.

Kļūsti par atbalstītāju