Skaitļi

Iemācies skaitļus holandiešu valodā.

Pamata skaitļi

nulnulle
éénviens
tweedivi
drietrīs
vierčetri
vijfpieci
zesseši
zevenseptiņi
achtastoņi
negendeviņi
tiendesmit
elfvienpadsmit
twaalfdivpadsmit
dertientrīspadsmit
veertienčetrpadsmit
vijftienpiecpadsmit
zestiensešpadsmit
zeventienseptiņpadsmit
achttienastoņpadsmit
negentiendeviņpadsmit
twintigdivdesmit
éénentwintigdivdesmit viens
tweeëntwintigdivdesmit divi
drieëntwintigdivdesmit trīs
dertigtrīsdesmit
vertigčetrdesmit
vijftigpiecdesmit
zestigsestdesmit
zeventigseptiņdesmit
tachtigastoņdesmit
negentigdeviņdesmit
honderdviens simts, simts
tweehonderddivi simti
driehonderdtrīs simti
duizendviens tūkstotis, tūkstotis
tweeduizenddivi tūkstoši
drieduizendtrīs tūkstoši
miljoenviens miljons, miljons
biljoenviens miljards, miljards

Kārtas skaitļi

eerstepirmais
tweedeotrais
derdetrešais
vierdeceturtais
vijfdepiektais
zesdesestais
zevendeseptītais
achtseastotais
negendedevītais
tiendedesmitais
elfdevienpadsmitais
twaalfdedivpadsmitais
dertiendetrīspadsmitais
veertiendečetrpadsmitais
vijftiendepiecpadsmitais
zestiendesešpadsmitais
zeventiendeseptiņpadsmitais
achttiendeastoņpadsmitais
negentiendedeviņpadsmitais
twintigstedivdesmitais
dertigstetrīsdesmitais
veertigstečetrdesmitais
vijftigstepiecdesmitais
zestigstesešdesmitais
zeventigsteseptiņdesmitais
tachtigsteastoņdesmitais
negentigstedeviņdesmitais
honderdstesimtais