Skaitļi

Iemācies skaitļus portugāļu valodā.

Pamata skaitļi

um, umaviens
dois, duasdivi
trêstrīs
quatročetri
cincopieci
seisseši
seteseptiņi
oitoastoņi
novedeviņi
dezdesmit
onzevienpadsmit
dozedivpadsmit
trezetrīspadsmit
catorzečetrpadsmit
quinzepiecpadsmit
dezasseissešpadsmit
dezasseteseptiņpadsmit
dezoitoastoņpadsmit
dezanovedeviņpadsmit
vintedivdesmit
vinte e um, vinte e umadivdesmit viens
vinte e dois, vinte e duasdivdesmit divi
vinte e trêsdivdesmit trīs
trintatrīsdesmit
quarentačetrdesmit
cinquentapiecdesmit
sessentasestdesmit
setentaseptiņdesmit
oitentaastoņdesmit
noventadeviņdesmit
cemviens simts, simts
cento e um, cento e umaviens simts un viens, simts viens
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasdivi simti
trezentos, trezentastrīs simti
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
milviens tūkstotis, tūkstotis
dois mil, duas mildivi tūkstoši
três miltrīs tūkstoši
um milhãoviens miljons, miljons

Kārtas skaitļi

primeiropirmais
segundootrais
terceirotrešais
quartoceturtais
quintopiektais
sextosestais
sétimoseptītais
oitavoastotais
nonodevītais
décimodesmitais
décimo primeirovienpadsmitais
décimo segundodivpadsmitais
décimo terceirotrīspadsmitais
décimo quartočetrpadsmitais
décimo quintopiecpadsmitais
décimo sextosešpadsmitais
décimo sétimoseptiņpadsmitais
décimo oitavoastoņpadsmitais
décimo nonodeviņpadsmitais
vigésimodivdesmitais