Skaitļi

Iemācies skaitļus portugāļu valodā.

Pamata skaitļi

zeronulle
um, umaviens
dois, duasdivi
trêstrīs
quatročetri
cincopieci
seisseši
seteseptiņi
oitoastoņi
novedeviņi
dezdesmit
onzevienpadsmit
dozedivpadsmit
trezetrīspadsmit
catorzečetrpadsmit
quinzepiecpadsmit
dezasseissešpadsmit
dezasseteseptiņpadsmit
dezoitoastoņpadsmit
dezanovedeviņpadsmit
vintedivdesmit
vinte e um, vinte e umadivdesmit viens
vinte e dois, vinte e duasdivdesmit divi
vinte e trêsdivdesmit trīs
vinte e quatrodivdesmit četri
vinte e cincodivdesmit pieci
vinte e seisdivdesmit seši
vinte e setedivdesmit septiņi
vinte e oitodivdesmit astoņi
vinte e novedivdesmit deviņi
trintatrīsdesmit
trinta e um, trinta e umatrīsdesmit viens
trinta e dois, trinta e duastrīsdesmit divi
trinta e trêstrīsdesmit trīs
trinta e quatrotrīsdesmit četri
trinta e cincotrīsdesmit pieci
trinta e seistrīsdesmit seši
trinta e setetrīsdesmit septiņi
trinta e oitotrīsdesmit astoņi
trinta e novetrīsdesmit deviņi
quarentačetrdesmit
quarenta e um, quarenta e umačetrdesmit viens
quarenta e dois, quarenta e duasčetrdesmit divi
quarenta e trêsčetrdesmit trīs
cinquentapiecdesmit
sessentasestdesmit
setentaseptiņdesmit
oitentaastoņdesmit
noventadeviņdesmit
uma centena vai cemviens simts, simts
duzentosdivi simti
trezentostrīs simti
um milhar vai milviens tūkstotis, tūkstotis
dois mil, duas mildivi tūkstoši
três miltrīs tūkstoši
um milhãoviens miljons, miljons
um biliãoviens miljards, miljards

Atkārtošana

uma vezvienreiz vai vienu reizi
duas vezesdivreiz vai divas reizes
três vezestrīsreiz vai trīs reizes
quatro vezesčetrreiz vai četras reizes
cinco vezespiecreiz vai piecas reizes

Kārtas skaitļi

primeiropirmais
segundootrais
terceirotrešais
quartoceturtais
quintopiektais
sextosestais
sétimoseptītais
oitavoastotais
nonodevītais
décimodesmitais
décimo primeirovienpadsmitais
décimo segundodivpadsmitais
décimo terceirotrīspadsmitais
décimo quartočetrpadsmitais
décimo quintopiecpadsmitais
décimo sextosešpadsmitais
décimo sétimoseptiņpadsmitais
décimo oitavoastoņpadsmitais
décimo nonodeviņpadsmitais
vigésimodivdesmitais
vigésimo primeirodivdesmit pirmais
vigésimo segundodivdesmit otrais
vigésmio terceirodivdesmit trešais
trigésimotrīsdesmitais
quadragésimočetrdesmitais
quinquagésimopiecdesmitais
sexagésimosešdesmitais
setuagésimoseptiņdesmitais
octogésimoastoņdesmitais
nonagésimodeviņdesmitais
centésimosimtais

Citi noderīgi vārdi

cerca de vai aproximadamenteaptuveni vai apmērām
mais que vai mais do quepāri vai vairāk nekā
menos que vai menos do quezem vai mazāk par

Piemēri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Skaņa ir pieejama visiem portugāļu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.