Skaitļi

Iemācies skaitļus spāņu valodā.

Pamata skaitļi

ceronulle
unoviens
dosdivi
trestrīs
cuatročetri
cincopieci
seisseši
sieteseptiņi
ochoastoņi
nuevedeviņi
diezdesmit
oncevienpadsmit
docedivpadsmit
trecetrīspadsmit
catorcečetrpadsmit
quincepiecpadsmit
dieciséissešpadsmit
diecisieteseptiņpadsmit
dieciochoastoņpadsmit
diecinuevedeviņpadsmit
veintedivdesmit
veintiunodivdesmit viens
veintidósdivdesmit divi
veintitrésdivdesmit trīs
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintatrīsdesmit
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentačetrdesmit
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentapiecdesmit
sesentasestdesmit
setentaseptiņdesmit
ochentaastoņdesmit
noventadeviņdesmit
cienviens simts, simts
ciento unoviens simts un viens, simts viens
doscientosdivi simti
trescientostrīs simti
milviens tūkstotis, tūkstotis
dos mildivi tūkstoši
tres miltrīs tūkstoši
un millónviens miljons, miljons
mil millonesviens miljards, miljards

Kārtas skaitļi

primeropirmais
segundootrais
tercerotrešais
cuartoceturtais
quintopiektais
sextosestais
séptimoseptītais
octavoastotais
novenodevītais
décimodesmitais
undécimovienpadsmitais
duodécimodivpadsmitais
decimotercerotrīspadsmitais
decimocuartočetrpadsmitais
decimoquintopiecpadsmitais
decimosextosešpadsmitais
decimoséptimoseptiņpadsmitais
decimoctavoastoņpadsmitais
decimonovenodeviņpadsmitais
vigésimodivdesmitais
vigésimo primerodivdesmit pirmais
vigésimo segundodivdesmit otrais
vigésimo tercerodivdesmit trešais
fiftieth
trigésimotrīsdesmitais
cuadrágesimočetrdesmitais
quincuagésimo
sexagésimosešdesmitais
septuagésimoseptiņdesmitais
octogésimoastoņdesmitais
nonagésimodeviņdesmitais
centésimosimtais
sound

Skaņa ir pieejama visiem spāņu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.