Skaitļi

Iemācies skaitļus zviedru valodā.

Pamata skaitļi

nollnulle
ettviens
tvådivi
tretrīs
fyračetri
fempieci
sexseši
sjuseptiņi
åttaastoņi
niodeviņi
tiodesmit
elvavienpadsmit
tolvdivpadsmit
trettontrīspadsmit
fjortončetrpadsmit
femtonpiecpadsmit
sextonsešpadsmit
sjuttonseptiņpadsmit
artonastoņpadsmit
nittondeviņpadsmit
tjugodivdesmit
tjugoettdivdesmit viens
tjugotvådivdesmit divi
tjugotredivdesmit trīs
trettiotrīsdesmit
fyrtiočetrdesmit
femtiopiecdesmit
sextiosestdesmit
sjuttioseptiņdesmit
åttioastoņdesmit
nittiodeviņdesmit
ett hundraviens simts, simts
ett hundra ettviens simts un viens, simts viens
tvåhundradivi simti
trehundratrīs simti
ett tusenviens tūkstotis, tūkstotis
tvåtusendivi tūkstoši
tretusentrīs tūkstoši
en miljonviens miljons, miljons
en miljardviens miljards, miljards

Kārtas skaitļi

förstapirmais
andraotrais
tredjetrešais
fjärdeceturtais
femtepiektais
sjättesestais
sjundeseptītais
åttondeastotais
niondedevītais
tiondedesmitais
elftevienpadsmitais
tolftedivpadsmitais
trettondetrīspadsmitais
fjortondečetrpadsmitais
femtondepiecpadsmitais
sextondesešpadsmitais
sjuttondeseptiņpadsmitais
artondeastoņpadsmitais
nittondedeviņpadsmitais
tjugondedivdesmitais
tjugoförstadivdesmit pirmais
tjugoandradivdesmit otrais
tjugotredjedivdesmit trešais