Skaitļi

Iemācies skaitļus itāliešu valodā.

Pamata skaitļi

zeronulle
unoviens
duedivi
tretrīs
quattročetri
cinquepieci
seiseši
setteseptiņi
ottoastoņi
novedeviņi
diecidesmit
undicivienpadsmit
dodicidivpadsmit
tredicitrīspadsmit
quattordicičetrpadsmit
quindicipiecpadsmit
sedicisešpadsmit
diciassetteseptiņpadsmit
diciottoastoņpadsmit
diciannovedeviņpadsmit
ventidivdesmit
ventunodivdesmit viens
ventiduedivdesmit divi
ventitredivdesmit trīs
ventiquattrodivdesmit četri
venticinquedivdesmit pieci
ventiseidivdesmit seši
ventisettedivdesmit septiņi
ventottodivdesmit astoņi
ventinovedivdesmit deviņi
trentatrīsdesmit
trentunotrīsdesmit viens
trentaduetrīsdesmit divi
trentatretrīsdesmit trīs
trentaquattrotrīsdesmit četri
trentacinquetrīsdesmit pieci
trentaseitrīsdesmit seši
trentasettetrīsdesmit septiņi
trentottotrīsdesmit astoņi
trentanovetrīsdesmit deviņi
quarantačetrdesmit
quarantunočetrdesmit viens
quarantaduečetrdesmit divi
quarantatrečetrdesmit trīs
cinquantapiecdesmit
sessantasestdesmit
settantaseptiņdesmit
ottantaastoņdesmit
novantadeviņdesmit
centoviens simts, simts
centounoviens simts un viens, simts viens
duecentodivi simti
trecentotrīs simti
milleviens tūkstotis, tūkstotis
duemiladivi tūkstoši
tremilatrīs tūkstoši
un milioneviens miljons, miljons
un miliardoviens miljards, miljards

Atkārtošana

una voltavienreiz vai vienu reizi
due voltedivreiz vai divas reizes
tre voltetrīsreiz vai trīs reizes
quattro voltečetrreiz vai četras reizes
cinque voltepiecreiz vai piecas reizes

Kārtas skaitļi

primopirmais
secondootrais
terzotrešais
quartoceturtais
quintopiektais
sestosestais
settimoseptītais
ottavoastotais
nonodevītais
decimodesmitais
undicesimovienpadsmitais
dodicesimodivpadsmitais
tredicesimotrīspadsmitais
quattordicesimočetrpadsmitais
quindicesimopiecpadsmitais
sedicesimosešpadsmitais
diciassettesimoseptiņpadsmitais
diciottesimoastoņpadsmitais
diciannovesimodeviņpadsmitais
ventesimodivdesmitais
ventunesimodivdesmit pirmais
ventiduesimodivdesmit otrais
ventitreesimodivdesmit trešais
trentesimotrīsdesmitais
quarantesimočetrdesmitais
cinquantesimopiecdesmitais
sessantesimosešdesmitais
settantesimoseptiņdesmitais
ottantesimoastoņdesmitais
novantesimodeviņdesmitais
centesimosimtais

Citi noderīgi vārdi

circa vai approssimativamenteaptuveni vai apmērām
oltre vai più dipāri vai vairāk nekā
sotto vai meno dizem vai mazāk par

Piemēri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Skaņa ir pieejama visiem itāliešu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.