Skaitļi

Iemācies skaitļus itāliešu valodā.

Pamata skaitļi

zeronulle
unoviens
duedivi
tretrīs
quattročetri
cinquepieci
seiseši
setteseptiņi
ottoastoņi
novedeviņi
diecidesmit
undicivienpadsmit
dodicidivpadsmit
tredicitrīspadsmit
quattordicičetrpadsmit
quindicipiecpadsmit
sedicisešpadsmit
diciassetteseptiņpadsmit
diciottoastoņpadsmit
diciannovedeviņpadsmit
ventidivdesmit
ventunodivdesmit viens
ventiduedivdesmit divi
ventitredivdesmit trīs
trentatrīsdesmit
trentuno
trentadue
trentatre
quarantačetrdesmit
cinquantapiecdesmit
sessantasestdesmit
settantaseptiņdesmit
ottantaastoņdesmit
novantadeviņdesmit
centoviens simts, simts
duecentodivi simti
trecentotrīs simti
milleviens tūkstotis, tūkstotis
duemiladivi tūkstoši
tremilatrīs tūkstoši
un milioneviens miljons, miljons
un miliardoviens miljards, miljards

Kārtas skaitļi

primopirmais
secondootrais
terzotrešais
quartoceturtais
quintopiektais
sestosestais
settimoseptītais
ottavoastotais
nonodevītais
decimodesmitais
undicesimovienpadsmitais
dodicesimodivpadsmitais
tredicesimotrīspadsmitais
quattordicesimočetrpadsmitais
quindicesimopiecpadsmitais
sedicesimosešpadsmitais
diciassettesimoseptiņpadsmitais
diciottesimoastoņpadsmitais
diciannovesimodeviņpadsmitais
ventesimodivdesmitais
trentesimotrīsdesmitais
quarantesimočetrdesmitais
cinquantesimopiecdesmitais
sessantesimosešdesmitais
settantesimoseptiņdesmitais
ottantesimoastoņdesmitais
novantesimodeviņdesmitais
centesimosimtais
sound

Skaņa ir pieejama visiem itāliešu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.